Page

Toán đại cương

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Học phần: Toán đại cương
Trình độ đào tạo: Đại học


1. Tên học phần (tiếng Việt): Toán đại cương
    Tên học phần(tiếng Anh):Basic Mathematics

2. Mã học phần: FMAT1011

3. Số tín chỉ:    3

4. Cấu trúc:
- Giờ lý thuyết:36                          - Giờ thảo luận:  9
- Giờ thực hành: 0                            - Giờ báo cáo thực tế: 0
- Giờ tự học:        90

5. Điều kiện của học phần:
- Học phần tiên quyết:                                                Mã HP:
- Học phần học trước:                                                 Mã HP:
- Học phần song hành:                                                Mã HP:
- Điều kiện khác:

6. Mục tiêu của học phần:   
Cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính và Giải tích, cùng vớikiến thức về Xác suất vàThống kêtoán. Từ đó giúp người học có thể sử dụng các công cụ Toán học cơ bản này để tiếp cận với những học phần tiếp theo như Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Các phương pháp và mô hình dự báo trong kinh tế - xã hội, Quản trị rủi ro, Marketing.Giúp người học có cách nhìn rõ ràngmang tính định lượng hơn đối với các vấn đề Kinh tế, Xã hội.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

            Sau khi học xong môn học, người học có thể:

CĐR1: Hiểu biết và tổng hợp lại được các kiến thức cơ bản của học phầnToán cao cấp và các kiến thức cơ bản của Xác suất và Thống kê. Các kiến thức về Toán cao cấp tập trung vào phần Đại số tuyến tính và phần Giải tích. Các kiến thức về Xác suất và Thống kê toán tập trung vào Xác suất với một số quy luật phân phối cơ bản và Thống kê với bài toán ước lượng, kiểm định đơn giản.

CĐR2: Vận dụng kiến thức của Toán đại cương để tiếp thu các nội dung của học khác như Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Kế toán, Kinh Tế Lượng.

CĐR3: Phân tích được các ví dụ Kinh tế, Xã hội thực tế bằng công cụ Thống kê cơ bản.


8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

-Tiếng Việt:
Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản về  Đại số tuyến tính và Giải tích: Ma trận, hệ phương trình, vector, các phép toán vi phân và tích phân của hàm một biến và hàm biến. Bên cạnh đó, học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê: Khái niệm cơ bản về xác suất, các phân phối xác suất thường gặp, lý thuyết về mẫu, bài toán ước lượng tham số và bài toán kiểm định tham số.
- Tiếng Anh:
The course presents some basic knowledge aboutLinear Algebra and Calculus:  Matrix, System of linear equations, Vector, Functions with one or two variables and theirs extremal values, Integral calculations. Besides, the topic also presents some basic theory of probability and mathematical statistics: Basic concepts of probability, common probability distributions, sample theory, parameter estimation problems, and parametric test problems.
12. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần
Stt Các nội dung cơ bản theo chương, mục
(đến 3 chữ số)
Phân bổ
thời gian
CĐR của chương Phương pháp
giảng dạy
Hoạt động học của SV Tài liệu tham khảo
LT TL/TH KT
1 Chương 1: Đại số tuyến tinh
 
  1. Ma trận
   1. Khái niệm và các phép toán
   2. Định thức và hạng ma trận
   3. Ma trận nghịch đảo
  2. Không gian Vector Rn
   1. Khái niệm và các phép toán
   2. Mối quan hệ tuyến tính giữa các vector
   3. Hạng và cơ sở của hệ vector
   4. Hệ phương trình tuyến tính
6 2 1 CĐR1, 2

Hiểu được nội dung lý thuyết và vận dụng nội dung đó để giải quyết một số bài toán ví dụ

 
-Giảng viên giải thích cụ thể.-Giảng viên thuyết giảng và giao bài tập ví dụ áp dụng

-Giảng viên giao nội dung thảo luận (Dưới hình thức bài tập nhóm) để sinh viên tự tiến hành bàn bạc tìm cách giải
-Đọc trước tài liệu tham khảo [1]


-Làm bài tập áp dụng.
-Thảo luận về cách giải một số dạng bài tập Ma trận, Vec tơ và Hệ phương trình[1] Chương 1,2,3

[3] (T.1)

 
  Chương 2: Giải tích

2.1. Hàm số thực một biến
2.1.1. Khái niệm và giới hạn hàm số
2.1.2. Đạo hàm và ứng dụng
2.1.3. Tích phân

2.2. Hàm số thực nhiều biến (hai biến)
2.2.1. Khái niệm hàm số
2.2.2. Đạo hàm riêng và ứng dụng vào bài toán cực trị
 
5 1   CĐR1,2


Hiểu được nội dung lý thuyết và vận dụng nội dung đó để giải quyết một số bài toán ví dụ
-Giảng viên giải thích cụ thể.

-Giảng viên thuyết giảng và giao bài tập ví dụ áp dụng

-Giảng viên giao nội dung thảo luận (Dưới hình thức bài tập nhóm) để sinh viên tự tiến hành bàn bạc tìm cách giải
-Đọc trước tài liệu tham khảo [1]
- Làm bài tập áp dụng.


- Thảo luận trên lớp về cách tìm cực trị hàm hai biến.
[1] Chương 5,6

[4]Chương 1,2
 
  Chương 3.  Lý thuyết xác suất
3.1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất.
          3.1.1. Phép thử biến cố
          3.1.2. Định nghĩa cổ điển về xác suất
          3.1.3. Định nghĩa thống kê về xác suất          
3.2.  Đại lượng ngẫu nhiên
          3.2.1. Định nghĩa và phân loại ĐLNN
  3.2.2. Quy luật phân phối xác suất của ĐLNN
          3.2.2. Các số đặc trưng chính  của ĐLNN
3.3. Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng
          3.3.1. Quy luật phân phối nhị thức
          3.3.2. Quy luật phân phối chuẩn
          3.3.3. Quy luật phân phối Khi – bình phương.
          3.3.4. Quy luật phân phối Student
          3.3.4. Quy luật phân phối Fisher – Snedecor

8

3
 
CĐR1,2

Hiểu được nội dung lý thuyết và vận dụng nội dung đó để giải quyết một số bài toán ví dụ
-Giảng viên giải thích cụ thể.

-Giảng viên thuyết giảng và giao bài tập ví dụ áp dụng

-Giảng viên giao nội dung thảo luận (Dưới hình thức bài tập nhóm hoặc câu hỏi lý thuyết) để sinh viên tự tiến hành bàn bạc tìm cách giải
-Đọc trước tài liệu tham khảo [2]
-Làm bài tập áp dụng.
- Thảo luận trên lớp về các quy luật phân phối xác suất quan trọng[2] Chương 1,2,3,4

[5]Chương 1,2,3

 
  Chương 4.  Thống kê toán
4.1. Lý thuyết mẫu
          4.1.1. Khái niệm về đám đông và mẫu
          4.1.2. Các phương pháp mô tả mẫu.
          4.1.3. Các đặc trưng mẫu quan trọng
          4.1.4 Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê quan trọng.
4.2. Ước lượng tham số của ĐLNN .
          4.2.1. Ước lượng điểm.
          4.2.2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy.
4.3. Kiểm định giả thuyết thống kê .
          4.3.1. Khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê.
          4.3.2. Kiểm định giả thuyết về các tham số.
 
10 3 1 CĐR1,2,3

Hiểu được nội dung lý thuyết

Vận dụng nội dung lý thuyết để giải quyết một số bài toán ví dụ.


Phân tích  được vấn đề thực tế dựa trên phương pháp thống kê.
-Giảng viên giải thích cụ thể.-Giảng viên thuyết giảng và giao bài tập ví dụ áp dụng


-Giảng viên giao nội dung thảo luận
(Dưới hình thức bài tập nhóm áp dụng lý thuyết thống kê để giải quyết bài toán thực tế) để sinh viên tự tiến hành bàn bạc tìm cách giải
-Đọc trước tài liệu tham khảo [2]


-Làm bài tập áp dụng.

- Thảo luận trên lớp về các bài toán ước lượng và kiểm định cơ bản, từ đó vận dụng vào bài toán thực tế.

[2] Chương 6,7,8

[5]Chương 4,5,6
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây