Page

Các PP PTĐL trong QL

1. Tên học phần: Các phương pháp phân tích định lượng trong quản lý
                                    (Quantitative Methods For Management)
2. Mã số học phần: 
3. Số tín chỉ: 2 (30, 6, 9)                                 Tín chỉ học phí:               
4. Đánh giá:  (Theo quá trình)
               -        Điểm chuyên cần                                      10%
               -        Điểm thực hành                                            30%
               -        Điểm thi hết học phần                               60%
5. Thang điểm: 10
6.  Cán bộ giảng dạy học phần:
           
7. Mục tiêu học phần:
            Mục tiêu chung: Cung cấp cho học viên  các kiến thức nền tảng và kĩ năng cơ bản sử dụng Các phương pháp định lượng trong việc ra quyết định trong quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là trong quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án.
            Mục tiêu cụ thể:
            - Học viên nắm được nội dung cơ bản của học phần bao gồm: cơ sở lý thuyết ra quyết định, các  phương pháp định lượng trong kinh doanh và một số bài toán định lượng trong quản lý kinh tế như: Bài toán tối ưu đa mục tiêu, bài toán phân công lao động, bài toán qui hoạch nguyên,bài toán đầu tư vốn trong doanh nghiệp,  bài toán sơ đồ mạng trong quản lý dự án.
            - Hoc viên nắm được phương pháp giải quyết một số bài toán trong kinh tế bằng phương pháp định lượng.
            - Học viên có khả năng vận dụng kiến thức học phần vào thực tế.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
            Học phần cung cấp kiến thức cơ sở của lý thuyết ra quyết định. Cung cấp các phương pháp định lượng trong quản lý. Học phần sẽ cung cấp cho học viên những kĩ năng giải quyết một số bài toán thực tế bằng các phương pháp định lượng như qui hoạch nguyên, qui hoạch động, qui hoạch đa mục tiêu và bài toán sơ đồ mạng lưới và sử dụng chúng trong việc ra quyết định.
9. Tài liệu tham khảo:
      9.1. TLTK bắt buộc:
[1] Huỳnh Trung Lương, Trương Tôn Đức Hiền, Phương pháp định lượng trong quản lý và vận hành, NXB Khoa học- Kĩ thuật, 2002.
            [2] Nguyễn Thống, Cao Hào Thi, Phương pháp định lượng trong quản lý, NXB Thống kê,1998.
[3] Trần Vũ Thiệu, Bùi Thế Tâm, Các phương pháp tối ưu, NXB Giao thông vận tải, 1998.
            9.2. TLTK khuyến khích:
            [4] Đặng Văn Thoan, Các phương pháp toán kinh tế, NXB Thống kê, 1998
           [5] Barry Render, Ralple.M. Stair, Quantitave Analysis for Managemen, Jr. Prentice Hall, 1997.
            [6] Charles.P. Boniti, Warren.H.Hausman, Harold Bierman. Jr, Quantitave Analysis for Management, Irwin, 1997.
10. Đề cương chi tiết học phần:
Nội dung TLTK Ghi chú
Chương I. Mở đầu về phương pháp định lượng trong quản lý
1.1.      Giới thiệu về phân tích định lượng
    1.1.1.          Khái niệm chung
    1.1.2.          Nguồn gốc của phương pháp định lượng
    1.1.3.         Các bước trong phương pháp định lượng
1.2.      Triển khai phương pháp định lượng trong quản lý
   1.2.1.           Triển khai phương pháp định lượng trong quản lý doanh nghiệp
   1.2.2.           Phương pháp định lượng và hệ thống hỗ trợ quyết định
   1.2.3.           Phân loại mô hình
 
 
[1]
[2]
 
 
 
LT
Chương II.  Cơ sở của lý thuyết ra quyết định
2.1.      Những điều cơ bản trong lý thuyết ra quyết định
   2.1.1.           Giới thiệu chung
   2.1.2.           Các bước trong lý thuyết ra quyết định
   2.1.3.           Các môi trường ra quyết định
   2.1.4.          Ra quyết định trong điều kiện rủi ro
   2.1.5.          Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn
2.2.      Phương pháp phân tích biên sai
   2.2.1.           Giới thiệu phương pháp phân tích biên sai
   2.2.2.           Phân tích biên sai với phân phối rời rạc
   2.2.3.           Phân tích biên sai với phân phối chuẩn
2.3.      Cây quyết định
   2.3.1.           Khái niệm về cây quyết định
   2.3.2.           Phân tích bài toán theo cây quyết định
   2.3.3.           Cây quyết định và nhiều nút quyết định
   2.3.4.          Sử dụng cây quyết định trong lý thuyết ra quyết định
2.4.     Lý thuyết độ hữu ích
   2.4.1.          Khái niệm về độ hữu ích
   2.4.2.          Cách tính độ hữu ích
   2.4.3.          Đánh giá phương án bằng độ hữu ích
2.5.     Ra quyết định nhiều yếu tố
  2.5.1.           Phương pháp đánh giá đa yếu tố
  2.5.2.           Ứng dụng của phương pháp đa yếu tố trong quản lý
 
[1]
[2]
 
 
 
LT
Chương III.  Các phương pháp định lượng trong việc ra quyết định
3.1.      Phương pháp định lượng ra quyết định nhờ mô hình tối ưu hóa
    3.1.1.         Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu không ưu tiên.
    3.1.2         Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu ưu tiên.
    3.1.3         Bài toán quy hoạch nguyên.
    3.1.4         Một số ứng dụng của bài toán quy hoạch nguyên.
    3.1.5         Bài toán phân công lao động
    3.1.6         bài toán đầu tư vốn trong doanh nghiệp
    3.1.7         Bài toán tối ưu trên mạng
    3.1.8         Bài toán sơ đồ mạng trong quản lý dự án
3.2.      Phương pháp ra quyết định nhờ mô hình xác suất thống kê.
   3.2.1.           Các phương pháp hạch toán logic
   3.2.2.           Các phương pháp xác suất thống kê
 
[1], [3]
 
 
 
 
[1], [3]
 
 
[3], [4]
[1], [2]
 
 
 
[1],[2],[6]
 
LT
 
 
 
 
 
 
 
LT
 
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây