Giới thiệu

Bộ môn có 18 giảng viên, trong đó có 6 TS, 2 NCS và 10 ThS.
Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các học phần:
Các phương pháp và mô hình Dự báo kinh tế - xã hội
Các phương pháp Toán kinh tế
Kinh tế lượng
Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
Toán đại cương
Toán cao cấp 1 & 2
Xem tất cả

Thông báo quan trọng

Văn bản quản lý

Tin tuyển sinh

Xem tất cả

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Bộ môn Toán Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: (024) 3764 3219 Fax: (024) 37643228 Email: mail@tmu.edu.vn