Page

Mô hình toán kinh tế

1. Tên học phần: Mô hình toán kinh tế (Mathematical economics models)

2. Mã học phần : 

3. Số tín chỉ: 02 (24, 6) 

(Để học được phần này người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)

4. Điều kiện học phần:

       -  Học phần tiên quyết:    + Toán cao cấp 1                  Mã số: FMAT 0111

                                                + Toán cao cấp 2                  Mã số: FMAT 0211

        - Học phần trước:      

        -  Học phần song hành:  Các phương pháp toán kinh tế       Mã số: AMAT 0721

       -  Điều kiện khác:

5. Đánh giá: (Theo quá trình)

                    - Điểm chuyên cần                                      10%

                    - Điểm thực hành                                              30%

                    - Điểm thi hết học phần                               60%

6. Thang điểm: 10 (sau đó qui đổi sang thang điểm chữ)

7.  Cán bộ giảng dạy học phần

8. Mục tiêu của học phần

       8.1. Mục tiêu chung

Nhằm trang bị cho các cử nhân kinh tế những kiến thức cơ bản về mô hình hóa Toán kinh tế, kĩ năng phân tích mô hình và ứng dụng trong phân tích và dự báo kinh tế.

       8.2. Mục tiêu cụ thể

Học phần cung cấp cho người học:

            - Những nội dung cơ bản của phương pháp mô hình hóa Toán kinh tế.

            - Một số lớp mô hình Toán kinh tế và có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

9.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần

            Học phần trang bị cho sinh viên nội dung cơ bản nhất và có hệ thống về phương pháp mô hình  Toán kinh tế và một số mô hình có nhiều ứng dụng trong kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh như mô hình cân bằng, mô hình tối ưu…

            The Subject supplies to student the fundametal and systematic knowledge in methods mathematical economics models. Beside that, the Subjects also presents some majors in mathematical economics, specially in management and enterprise field (i.e equilibri-um model, optimal model…

10. Tài liệu tham khảo:

       10.1. TLTK bắt buộc

            [1]. Nguyễn Quang Đông, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Thống Kê, 2006. (Giáo trình chính thức)

            [2]. Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2007.

            [3]. Đặng Văn Thoan, Các phương pháp Toán kinh tế, Trường Đại học Thương mại, NXB Giáo dục, 1998..

            [4]. , Alpha C. Chiang, Kevin Waiwrightt, Fundamentals methods of mathematical economics - 4th ed. - New York : Irwin McGraw-Hill, 2005. - 688 p ; 24 cm.

            [5]. Bùi Duy Phú, Trương Thị Thùy Dương, Bài tập mô hình toán kinh tế, NXB Giáo dục, 2015

      10.2. TLTK khuyến khích

            [7]. White Halbert, Dynamic econometric modeling, New York: Cambridge University Press, 2005.

11. Đề cương chi tiết học phần

Nội dung

Tài liệu tham khảo

TLTK

Trang

Mở đầu

Chương 1 : Giới thiệu mô hình Toán kinh tế

1.1.      Ý nghĩa và khái niệm của mô hình Toán kinh tế trong nghiên cứu, phân tích kinh tế

   1.1.1.           Ý nghĩa của phương pháp mô hình

   1.1.2.           Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế.

1.2.  Cấu trúc mô hình Toán kinh tế

   1.2.1.           Các biến số của mô hình

   1.2.2.           Mối quan hệ giữa các biến số. Các phương trình của mô hình

1.3.  Phân loại mô hình Toán kinh tế

   1.3.1.           Phân loại mô hình theo đặc điểm cấu trúc và công cụ Toán học sử dụng

   1.3.2.           Phân loại mô hình theo qui mô, phạm vi, thời gian

   1.4.  Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế

   1.4.1.           Nội dung cơ bản của phương pháp mô hình

   1.4.2.           Ví dụ minh họa

1.5.  Phương pháp phân tích mô hình- Phân tích so sánh tĩnh

   1.5.1.           Đo lường sự thay đổi của biến nội sinh theo biến ngoại sinh

   1.5.2.           Hệ số tăng trưởng

   1.5.3.           Hệ số thay thế

 

[1]

[2]

 

5-32

11-66

Chương 2.  Ứng dụng phân tích mô hình đối với một số mô hình kinh tế phổ biến

2.1.  Mô hình tối ưu

   2.1.1.           Mô hình phân tích hành vi sản xuất

   2.1.2.           Mô hình phân tích hành vi tiêu dùng

   2.1.3.           Mô hình qui hoạch tuyến tính

2.2.  Mô hình cân bằng thị trường

   2.2.1.           Mô hình cân bằng thị trường- mô hình cân bằng riêng

   2.2.2.           Mô hình cân bằng vĩ mô- mô hình cân bằng thị trường hàng hóa- dịch vụ

2.3.  Mô hình kinh tế động

   2.3.1.          Giới thiệu chung về mô hình kinh tế động

   2.3.2.           Mô hình cân bằng giá tuyến tính

   2.3.3.           Mô hình tăng trưởng kinh tế Domar

 

 

[1]

 

 

[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-80

147-187

 

73-79

169-173

211-253

278-282

313-320

 

 

 

 

Chương 3.  Bảng vào- ra

 3.1.    Một số vấn đề phương pháp luận xây dựng bảng vào- ra

   3.1.1.           Sơ lược về lich sử phát triển bảng vào- ra

   3.1.2.           Ngành thuần túy

   3.1.3.           Giá trị sản xuất GO

   3.1.4.          Nhu cầu trung gian

   3.1.5.          Nhu cầu cuối cùng

   3.1.6.          Giá trị gia tăng và các yếu tố sơ cấp

   3.1.7.          Các giả thiết cơ bản khi xây dựng bảng vào- ra

    1. Bảng vào- ra dạng hiện vật

   3.2.1.           Mô hình bảng vào ra dạng hiện vật

   3.2.2.          Hệ số chi phí trực tiếp dạng hiện vật

3.3.     Bảng vào- ra dạng giá trị

   3.3.1.           Mô hình bảng vào- ra dạng giá trị

   3.3.2.           Hệ số chi phí trực tiếp dạng giá trị

   3.3.3.           Hệ số đầu vào các yếu tố sơ cấp

   3.3.4.           Hệ số chi phí toàn bộ

3.4.    Một số ứng dụng của bảng vào- ra trong phân tích và dự báo kinh tế

   3.4.1.           Lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp

   3.4.2.           Xác định giá sản phẩm và chỉ số giá

[1]

81-130

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây